Gương sáng sinh viên

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Tự tin, Bản lĩnh và Sáng tạo

Bức thư từ NODAI, Nhật Bản