10:41 06/11/2019

Danh sách Sinh viên đăng ký Cuộc thi nhà tăng tốc thần kỳ (Tính đến ngày 06/11/2019)

Danh mục : Học tập - NCKH 403 0

Sinh viên tra cứu danh sách (Tại đây)

Trong trường hợp sai thông tin, sinh viên cần phản hồi tại Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện (phòng 117 – Nhà Hành chính).

Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi nhà tăng tốc thần kỳ trước ngày 20/11/2019.

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận