09:50 16/06/2021

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Thiết kế slogan về Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 276 0

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ đoàn viên đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển suốt 65 năm qua của Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Thiết kế slogan về Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết Kế hoạch cuộc thi (KH Cuộc thi thiết kế Slogan về Học viện)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận