01:07 22/04/2022

Thể lệ Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc VNUA 2022”

Danh mục : Giáo dục chính trị tư tưởng 11 0

Với mục đích hưởng ứng ngày “Sách Việt Nam21/4”, ngày “Văn hóa đọc 23/4” và cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; Cuộc thi nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ nói chung, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng, từ đó khuyến khích, thúc đẩyphong trào đọc sách, hình thành thói quen và nâng cao kỹnăng đọc sách cho sinh viên. Quảng bá, lan tỏa văn hóa đọc, khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ nói chung và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi xem tại (Thể lệ cuộc thi ĐSVHĐ VNUA 2022)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận