03:08 12/12/2018

Kế hoạch tổ chức cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết U23 Châu Á

Danh mục : Kế hoạch - Biểu mẫu 539 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐOÀN THANH NIÊN-HỘI SINH VIÊN

Số: 27-KH/ĐTN-HSV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết U23 Châu Á

  I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

– Tạo cơ hội để thanh niên Học viện thể hiện tình yêu, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các cầu thủ U23 Việt Nam;

– Tạo môi trường lành mạnh, hấp dẫn để định hướng sinh viên Học viện tránh xa các tệ nạn xã hội.

II. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC

1. Ban chỉ đạo

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 TS. Vũ Ngọc Huyên Ban CTCT&CTSV Trưởng ban
2 ThS. Đỗ Thị Kim Hương Đoàn Thanh niên Phó ban
3 Nguyễn Văn Pháp Hội Sinh viên Ủy viên

2. Ban tổ chức

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 ThS. Đỗ Thị Kim Hương Đoàn Thanh niên Trưởng ban
2 ThS. Nguyễn Trọng Tuynh Đoàn Thanh niên Phó ban
3 TS. Hán Quang Hạnh Đoàn Thanh niên Ủy viên
4 TS. Đoàn Thu Thủy Đoàn Thanh niên Ủy viên
5 Hà Mạnh Hiếu Đoàn Thanh niên Ủy viên
6 Trần Thị Phương Lan Đoàn Thanh niên Ủy viên
7 Bí thư LCĐ các khoa, ủy viên BCH Đoàn Học viện Đoàn Thanh niên Ủy viên

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Từ 13h30 – 18h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018.

2. Địa điểm

– Phương án 1: Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi: Sảnh trước giảng đường Nguyễn Đăng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

– Phương án 2: Nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi: Hội trường A – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

IV. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên

– Cho phép treo băng zôn, pano tuyên truyền về chương trình;

– Tuyên truyền về chương trình trên loa phát thanh, website Học viện.

2. Ban Quản lý Cơ sở Vật chất và Đầu tư

Cử cán bộ trực điện từ 13h30 – 18h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018.

3. Văn phòng Học viện

– Cử 06 cán bộ trực, đảm bảo trật tự từ 15h00 – 24h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018;

– Liên hệ Công an thị trấn Trâu Quỳ bố trí 02 công an đảm bảo an ninh trật tự từ 15h00 – 24h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018.

4. Trạm Y tế

Cử 01 cán bộ y tế trực từ 15h00 – 18h00 ngày 27 tháng 01 năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Phụ trách chung: đồng chí Đỗ Thị Kim Hương

– Phụ trách tuyên truyền: đồng chí Nguyễn Trọng Tuynh

– Phụ trách hậu cần: đồng chí Trần Thị Phương Lan

– Phụ trách bố trí bàn, ghế đại biểu: đồng chí Hà Mạnh Hiếu

– Thiết kế pano, maket: đồng chí Nguyễn Văn Pháp

– Thuê màn hình led, âm thanh: đồng chí Nguyễn Trọng Tuynh

– Bố trí 03 tiết mục văn nghệ cổ động: đồng chí Nguyễn Trọng Tuynh

Trên đây là kế hoạch tổ chức, cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết U23 Châu Á. BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện kính đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị chức năng quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ.

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

Hà Mạnh Hiếu

TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

Đỗ Thị Kim Hương

 

Nơi nhận:

– Thành đoàn Hà Nội (để báo cáo);

– Đảng ủy, Ban Giám đốc (để báo cáo);

– Các đơn vị phối hợp (để thực hiện);

– Lưu VPĐTN, VPHSV.

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY,

BAN GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Bình luận