09:45 21/10/2020

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020

Danh mục : Kế hoạch - Biểu mẫu 403 0
  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2020);

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên;

– Góp phần mở rộng giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các sinh viên;

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của Học viện, các tổ chức đoàn thể đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp cùng Bộ môn Pháp luật khoa Khoa học xã hội tổ chức cuộc thi “Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2020”.

Chi tiết kế hoạch (KH Thanh niên với kiến thức pháp luật 2020)

Thẻ :

Bài viết liên quan

Bình luận